KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

1. WPROWADZENIE


Niniejszy dokument opisuje w jaki sposób TABEMAX - Bernard Grzanka, Maciej Drecki Spółka Jawna i jego pracownicy przetwarzają dane osobowe.

2. ADMINISTRATOR DANYCH


Zabezpieczenie prywatności i danych osobowych osób, których dane dotyczą jest dla TABEMAX - Bernard Grzanka, Maciej Drecki Spółka Jawna kwestią najwyższej wagi. Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest

TABEMAX - Bernard Grzanka, Maciej Drecki Spółka Jawna
ul. Betonowa 1
PL 86-005 Białe Błota
Telefon : +48 52 320 38 10
e-mail: daneosobowe@tabemax.com.pl
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy KRS
Nr KRS 0000006009
NIP: 5540393158
REGON: 090000441

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i c) oraz art. 7. RODO.
Z administratorem danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

3. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH


Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania współpracy, zawarcia i wykonywania umowy dotyczącej świadczenia oferowanych przez nas usług, prowadzenia korespondencji a także wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, ustalenia i dochodzenia roszczeń, obsługi zgłoszeń reklamacyjnych, wsparcia technicznego, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych.Przetwarzanie danych osobowych osób odwiedzających jest oparte na następujących podstawach:

 • Obowiązek prawny po stronie TABEMAX - Bernard Grzanka, Maciej Drecki Spółka Jawna,
 • Zgoda osoby, której dane dotyczą ze względu na odpowiednie uregulowania prawne,
 • Uprawniony interes TABEMAX - Bernard Grzanka, Maciej Drecki Spółka Jawna. Przykładem uprawnionych interesów są czynności związane z zapobieganiem oszustwom oraz nadużyciom systemów informatycznych, zarówno w postaci fizycznej jak i bezpieczeństwo sieciowe oraz zabezpieczenie mienia.

Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji odbywa się na podstawie uzyskania co najmniej jednej z poniższych zgód tzn.:

zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji na określone stanowisko

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych przez TABEMAX - Bernard Grzanka, Maciej Drecki Spółka Jawna, z siedzibą przy ul. Betonowej 1 w Białych Błotach, 86-005 w celu realizacji procesu rekrutacyjnego na stanowisko wymienione w ogłoszeniu, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/94/WE (Dz. Urz. UE L119 z 4.5.2016 r.)

Oświadczam, że zostałam/zostałem powiadomiona/powiadomiony o tym, że podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, jak również o tym, że przysługuje mi prawo do cofnięcia niniejszej zgody w każdym czasie, przy czym cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego udziału w tym procesie rekrutacyjnym i/lub zgody na przetwarzanie danych na potrzeby kolejnych rekrutacji:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych przez TABEMAX - Bernard Grzanka, Maciej Drecki Spółka Jawna, z siedzibą przy ul. Betonowej 1 w Białych Błotach, 86-005 w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacji zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/94/WE (Dz. Urz. UE L119 z 4.5.2016 r.)

Oświadczam, że zostałam/zostałem powiadomiona/powiadomiony o tym, że podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, jak również o tym, że przysługuje mi prawo do cofnięcia niniejszej zgody w każdym czasie, przy czym cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego udziału w procesach rekrutacyjnych.

4. KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH


TABEMAX - Bernard Grzanka, Maciej Drecki Spółka Jawna przetwarza niżej wymienione dane osobowe:

 • Dane identyfikacyjne,
 • Dane teleadresowe,
 • Dane dotyczące stanowiska pracy,
 • Dane dotyczące uprawnień zawodowych,
 • Dane pracownicze,
 • Dane ubezpieczeniowe,
 • Dane osobowe zbierane w procesie monitoringu.

Ponadto TABEMAX - Bernard Grzanka, Maciej Drecki Spółka Jawna może przetwarzać zmiany danych w powyżej wymienionych kategoriach.

5. ŹRÓDŁA POZYSKANIA DANYCH OSOBOWYCH


TABEMAX - Bernard Grzanka, Maciej Drecki Spółka Jawna pozyskuje dane osobowe w pierwszej kolejności od nich samych lub od innych administratorów danych, z którymi współpracujemy. W szczególności dotyczy to sytuacji kontynuacji wcześniej zawartych umów. Dodatkowo TABEMAX - Bernard Grzanka, Maciej Drecki Spółka Jawna w celu nawiązania nowych relacji biznesowych korzysta z powszechnie dostępnych źródeł danych osobowych danego administratora.

6. BEZPIECZEŃSTWO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH


Wdrażane przez TABEMAX - Bernard Grzanka, Maciej Drecki Spółka Jawna procedury wewnętrzne gwarantują, że ochrona danych osobowych odnosi się całościowo do problemu zabezpieczenia danych osobowych, tj. zarówno do zabezpieczenia danych przetwarzanych tradycyjnie, czyli w formie papierowej, jak i danych przetwarzanych w systemach informatycznych.

7. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH


TABEMAX - Bernard Grzanka, Maciej Drecki Spółka Jawna może powierzać dane osobowe innym administratorom na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych. Dotyczy to podmiotów świadczących na naszą rzecz zadania i usługi im zlecone. Osobom przetwarzającym dane nie wolno ujawniać ich stronom trzecim.

8. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH


TABEMAX - Bernard Grzanka, Maciej Drecki Spółka Jawna lub podmiot przetwarzający dane osobowe w imieniu TABEMAX - Bernard Grzanka, Maciej Drecki Spółka Jawna, przechowuje dane osobowe zgodnie z odpowiednimi przepisami tak długo, jak przechowywanie danych jest niezbędne do celów przetwarzania. W momencie kiedy dane przestają być niezbędne do określonych celów zostają one usunięte z systemów TABEMAX - Bernard Grzanka, Maciej Drecki Spółka Jawna i/lub systemów podmiotów przetwarzających oraz innych zbiorów danych i zostają nieodwracalnie zanonimizowane. Nie dotyczy to jednak danych, dla których istnieją podstawy do ich dalszego przetwarzania, przez okres wynikający z przepisów prawa lub udzielonej przez Panią/Pana zgody.

9. PRAWA OSOBY, KTOREJ DANE DOTYCZĄRozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych nadaje osobie, której dane dotyczą prawa, w oparciu o które może w wielu sytuacjach podejmować decyzje dotyczące przetwarzania swoich danych osobowych. Osoba, której dane dotyczą może korzystać z poniższych praw względem TABEMAX - Bernard Grzanka, Maciej Drecki Spółka Jawna, w zakresie w którym TABEMAX - Bernard Grzanka, Maciej Drecki Spółka Jawna działa jako administrator danych osobowych tej osoby:

 • Prawo dostępu do danych,
 • Prawo do sprostowania danych,
 • Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),
 • Ograniczenie przetwarzania,
 • Prawo do przenoszenia danych,
 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

Żądania dotyczące powyższych praw powinny być kierowane do wskazanych w punkcie 2 danych kontaktowych.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora TABEMAX - Bernard Grzanka, Maciej Drecki Spółka Jawna narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO:

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa